Privatumo politika

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėlfizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenųjudėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau -"Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugosįstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšiųįstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų,reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugospriežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos)nurodymų.